O centrum

Misją Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (CC AGH) jest prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej w zakresie innowacyjnych technik i narzędzi w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości.

Zespół Centrum stanowią nie tylko naukowcy, ale także zewnętrzni eksperci. Współpracujemy z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, jak również absolwentami i doktorantami realizującymi zadania badawcze, analityczne i programistyczne.

To specyficzne połączenie specjalizowanej wiedzy, metodycznego doświadczenia, umiejętności inżynierskich oraz młodzieńczego entuzjazmu stanowi o sile naszego zespołu, który chętnie podejmuje nowe wyzwania i dąży do ciągłego rozwoju własnych kompetencji.

Motywacja

Polska w ostatnich latach stała się jednym z lepiej nasyconych i rozwijających się w Europie rynków usług cyfrowych. Komputery, telefony i inne urządzenia cyfrowe oraz usługi w sieci Internet są niezbędnym elementem w naszym życiu w skali mikro i makro. Jednocześnie jednak stwarzają zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa osób prywatnych, działalności przedsiębiorstw czy nawet bezpieczeństwa państwa.

Zagrożenia te wyrażają się w formie działań przestępczych, których nie zawsze jesteśmy świadomi: różnego rodzaju oszustwa (przez aukcje internetowe, ogłoszenia, oferty zarobkowania, usługi medialne), przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych (pozyskiwanie numerów kart płatniczych, kopiowanie kart, włamania na internetowe konta bankowe), nielegalny handel w sieci, jak również komputerowe szpiegostwo przemysłowe, podsłuch komputerowy oraz nielegalne pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji czy ataki na rozbudowane struktury teleinformatyczne. Powszechność i niezbędność różnorodnych działań w świecie cyfryzacji powoduje, że zachowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni tworzonej przez te systemy, usługi, wraz z relacjami z użytkownikami jest obecnie jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Na rynku można zaobserwować dużą potrzebę wyspecjalizowanych ekspertów, którzy będą zdolni podjąć pracę w obszarze zapewnienia cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości na rzecz różnych gałęzi gospodarki oraz organów państwa. Jednocześnie występuje dotkliwy brak centrów szkoleniowych w kraju, które w kompleksowy sposób podeszłyby do kwestii szkolenia w tym zakresie. W konsekwencji, zapewnienie cyberbezpieczeństwa pozostaje przede wszystkim w gestii organów państwa i przedsiębiorstw, które we własnym zakresie powinny dbać o bezpieczeństwo swoich informacji i przetwarzanych zasobów. W opracowywanej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020 (punkty 4.2.1., 4.2.2. i 4.2.3) przygotowanie oraz wdrożenie sprawnego i nowoczesnego systemu szkolenia w tym zakresie powierzone zostało uczelniom wyższym.

Cele i zadania

Cele i zadania

  • zapewnienie aktualnego stanu wiedzy dot. cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości dla właściwych sektorów gospodarki i organów państwa poprzez funkcjonowanie laboratoriów Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH;
  • prowadzenie działań badawczych związanych z cyberbezpieczeństwem w kontekście pozyskiwaniem najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz rozwojem nowych technik analitycznych;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej dla biegłych sądowych, funkcjonariuszy organów państwa, pracowników firm branży IT oraz pracowników administracji państwowej, a także studentów pragnących uzyskać dalszą wiedzę praktyczną z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
  • prowadzenie szkoleń zamawianych z zakresu przetwarzania i analizy danych w kontekście wykrywania i zwalczania cyberprzestępczości;
  • pozyskiwanie najnowocześniejszego sprzętu umożliwiającego prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej;
  • opracowywanie innowacyjnych technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości;
  • budowa dedykowanych rozwiązań informatycznych wspomagających pozyskiwanie informacji oraz analizę danych pochodzących z różnych źródeł dla potrzeb wykrywania zagrożeń oraz komercjalizacja opracowanych rozwiązań;
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dot. rozwiązań technologicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa;

Oferta

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo

Celem 2-semestralnego studium podyplomowego jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, jak również opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, a w szczególności ich wdrażaniem, utrzymaniem oraz rozwojem.

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z dwóch profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem i zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym będzie jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi i informatyką, w drugim nacisk położony będzie na zarządzanie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie studiów: http://cc.agh.edu.pl/studia

Partnerzy

Laboratorium Informatyki Śledczej

Laboratorium Informatyki Śledczej (Forensic Software Laboratory) – laboratorium istniejące w Katedrze Informatyki AGH, które od ponad 10 lat realizuje oprogramowanie wspomagające działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Laboratorium skupiające kadrę akademicką wraz z ekspertami w dziedzinie wytwarzania oprogramowania, specjalizuje się w budowie systemów analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Strona FSLab: fslab.agh.edu.pl

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) jest stowarzyszeniem, którego misją jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w 2005 roku jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa.

Strona PPBW: www.ppbw.pl

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki to niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy o charakterze non-profit, założony w 2000 r. IK opierając się na pogłębionej, interdyscyplinarnej analizie, propaguje rozwiązania w postaci rekomendacji programowych i ekspertyz, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy i europejscy politycy i decydenci, a także media, przedsiębiorcy oraz pasjonaci niezależnej myśli i otwartej debaty. IK angażuje w swą działalność naukowców, ekspertów oraz praktyków działalności publicznej i społeczno-gospodarczej związanych z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami. Realizuje ogólnopolskie i europejskie projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy i rekomendacje programowe, organizuje konferencje oraz prowadzi działalność wydawniczą we współpracy z polskimi i europejskimi ośrodkami akademickimi, instytucjami unijnymi, rządowymi i samorządowymi oraz międzynarodowymi think tankami.

Działalność IK koncentruje się wokół pięciu obszarów programowych tj. Cyberbezpieczeństwo, Instytucje i Prawo, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Energia i Klimat, Gospodarka. Z racji na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zauważalną potrzebę budowy wizerunku Polski jako gracza i partnera godnego zaufania, silnego zarówno politycznie, jak i gospodarczo, to właśnie ostatni obszar – cyberbezpieczeństwo - jest najbardziej zauważalny w bieżącej aktywności. Poprzez działania nakierowane na identyfikację problemów ustawodawczych i angażowanie w swoje prace szerokiego grona specjalistów w swoich dziedzinach, Instytut stara się realnie uczestniczyć w dyskusji na temat kształtowania polityk publicznych. Dostrzega potrzebę analizy zarówno trendów globalnych, jak i regionalnych, związanych m.in. z koniecznością rozbudowy kompetencji kraju w dziedzinie ICT.

IK jest organizatorem dwóch prestiżowych konferencji - Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC oraz Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC PL. IK wspiera rodzimą przedsiębiorczość w tym dostrzega potrzeby płynące ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów. Mając to na względzie realizuje szereg inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom sektora, realizowanych we wsparciu krakowskich ośrodków naukowych i firm z dziedziny ICT. Jedną z takich inicjatyw jest projekt „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Strona Instytutu: www.ik.org.pl