O centrum

Pierwsze w Polsce specjalistyczne Centrum Cyberbezpieczeństwa powołane przez AGH w Krakowie (CC AGH) prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii dla cyberbezpieczeństwa.

Celem CC AGH jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań i usług w celu wzmocnienia rozwoju zdolności niezbędnych dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budowania cyberodporności kraju i regionu. Centrum, pod przewodnictwem Dyrektor Izabeli Albrycht, prowadzi współpracę regionalną, krajową i międzynarodową w szeroko rozumianym obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zespół Centrum stanowią naukowcy oraz zewnętrzni eksperci. Centrum współpracuje z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, jak również z pracownikami naukowymi Instytutu Informatyki AGH oraz absolwentami i doktorantami realizującymi zadania badawcze, analityczne i programistyczne.

Połączenie specjalistycznej wiedzy, metodycznego doświadczenia, umiejętności inżynierskich oraz entuzjazmu stanowi o sile naszego zespołu, który chętnie podejmuje nowe wyzwania i dąży do ciągłego rozwoju własnych kompetencji.

Misja

Polska w ostatnich latach stała się jednym z lepiej nasyconych i rozwijających się w Europie rynków usług cyfrowych. Komputery, telefony i inne urządzenia oraz usługi internetowe są niezbędnym elementem naszego życia, w skali mikro i makro. Wraz z nowymi technologiami pojawiają się również nowe zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa osób prywatnych, działalności przedsiębiorstw czy nawet bezpieczeństwa państwa.

Zagrożenia te wyrażają się w formie działań przestępczych, których nie zawsze jesteśmy świadomi: różnego rodzaju oszustw (przez aukcje internetowe, ogłoszenia, oferty zarobkowania, usługi medialne), przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych (pozyskiwanie numerów kart płatniczych, kopiowanie kart, włamania na internetowe konta bankowe), nielegalnego handlu w sieci, jak również komputerowego szpiegostwa przemysłowego, podsłuchu komputerowego oraz nielegalnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji czy ataków na rozbudowane struktury teleinformatyczne.

Naszą misją jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań i usług dla wzmocnienia rozwoju zdolności niezbędnych dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budowania cyberodporności, co jest obecnie jednym z istotniejszych problemów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Na rynku można zaobserwować dużą potrzebę wyspecjalizowanych ekspertów, którzy będą zdolni podjąć pracę w obszarze zapewnienia cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości na rzecz różnych gałęzi gospodarki oraz organów państwa. Jednocześnie występuje dotkliwy brak centrów szkoleniowych w kraju, które w kompleksowy sposób podeszłyby do kwestii szkolenia w tym zakresie. W konsekwencji, zapewnienie cyberbezpieczeństwa pozostaje przede wszystkim w gestii organów państwa i przedsiębiorstw, które we własnym zakresie powinny dbać o bezpieczeństwo swoich informacji i przetwarzanych zasobów. W opracowywanej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 przygotowanie oraz wdrożenie sprawnego i nowoczesnego systemu szkolenia pracowników oraz funkcjonariuszy służb w tym zakresie powierzone zostało uczelniom wyższym.

Cele i zadania

➜ Projekty badawczo-rozwojowe

Ściśle współpracujemy z zespołem badawczym Instytutu Informatyki AGH, absolwentami, doktorantami i zewnętrznymi ekspertami. Ciągła wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi uczelniami, sektorem publicznym i prywatnym w Polsce i na świecie pozwala nam realizować projekty R&D&I, kluczowe dla rozwoju cyberodporności regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Współpracujemy z krajami rozwijającymi się w celu transferu wiedzy i zdolności. Budujemy również konsorcja projektowe m.in. w ramach projektów unijnych.

➜ Wspieranie innowacji

Dzięki dostępowi do najnowszych narzędzi, infrastruktury i technologii EDTs monitorujemy i reagujemy na pojawiające się zagrożenia. Oferujemy mentoring technologiczny, partnerstwa, wsparcie w walidacji technologicznej i rozwoju pomysłu/produktu we współpracy z end-users oraz szkolenia w zakresie zdobywania funduszy i grantów.

➜ Świadczenie usług cyberbezpieczeństwa dla uczelni, JST i firm

Nasi pracownicy i eksperci zapewniają szeroki wachlarz wsparcia zarówno w pogłębianiu cyber kompetencji, zwiększaniu bezpieczeństwa firm i instytucji oraz kształceniu przyszłych specjalistów cyberbezpieczeństwa. Opracowujemy również raporty i analizy oraz świadczymy działalność doradczą w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości oraz rozwoju innowacji technologicznych.

➜ Studia, szkolenia i kursy

Prowadzimy działalność edukacyjną dla biegłych sądowych, funkcjonariuszy organów państwa, pracowników firm branży IT oraz pracowników administracji państwowej, a także studentów pragnących uzyskać dalszą wiedzę praktyczną z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Realizujemy także szkolenia zamawiane z zakresu przetwarzania i analizy danych w kontekście wykrywania i zwalczania cyberprzestępczości.

➜ Opracowywanie innowacyjnych technologii dla cyberbezpieczeństwa

Współpraca z inżynierami AGH oraz środowisko deweloperskie oparte na zasobach uczelni pozwalają nam tworzyć dedykowane rozwiązania informatyczne, wspomagające pozyskiwanie informacji oraz analizę danych dla potrzeb wykrywania zagrożeń. Międzysektorowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomaga nam opracowywać narzędzia w zakresie m.in. atrybucji, CTI, cyber range i zero-day.

➜ Wyrównywanie szans w branży cyberbezpieczeństwa

Jesteśmy inicjatorem Women4Cyber Poland - inicjatywy non-profit, będąca częścią powołanej w 2019 r. przez ECSO europejskiej fundacji Women4Cyber z siedzibą w Brukseli. Women4Cyber Poland realizują projekty edukacyjne, mentoringowe, świadomościowe (w tym kampanie społeczne). Inicjatywa promuje rozwój otwartego i inkluzywnego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zachęca kobiety na wszystkich etapach kariery, do podejmowania działalności zawodowej, naukowej i badawczo-rozwojowej w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.

Partnerzy

Laboratorium Informatyki Śledczej

Laboratorium Informatyki Śledczej (Forensic Software Laboratory) – laboratorium istniejące w Katedrze Informatyki AGH, które od ponad 10 lat realizuje oprogramowanie wspomagające działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Laboratorium skupiające kadrę akademicką wraz z ekspertami w dziedzinie wytwarzania oprogramowania, specjalizuje się w budowie systemów analitycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Strona FSLab: fslab.agh.edu.pl

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) jest stowarzyszeniem, którego misją jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana w 2005 roku jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa.

Strona PPBW: www.ppbw.pl

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki to niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy o charakterze non-profit, założony w 2000 r. IK opierając się na pogłębionej, interdyscyplinarnej analizie, propaguje rozwiązania w postaci rekomendacji programowych i ekspertyz, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy i europejscy politycy i decydenci, a także media, przedsiębiorcy oraz pasjonaci niezależnej myśli i otwartej debaty. IK angażuje w swą działalność naukowców, ekspertów oraz praktyków działalności publicznej i społeczno-gospodarczej związanych z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami. Realizuje ogólnopolskie i europejskie projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy i rekomendacje programowe, organizuje konferencje oraz prowadzi działalność wydawniczą we współpracy z polskimi i europejskimi ośrodkami akademickimi, instytucjami unijnymi, rządowymi i samorządowymi oraz międzynarodowymi think tankami.

Działalność IK koncentruje się wokół pięciu obszarów programowych tj. Cyberbezpieczeństwo, Instytucje i Prawo, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Energia i Klimat, Gospodarka. Z racji na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zauważalną potrzebę budowy wizerunku Polski jako gracza i partnera godnego zaufania, silnego zarówno politycznie, jak i gospodarczo, to właśnie ostatni obszar – cyberbezpieczeństwo - jest najbardziej zauważalny w bieżącej aktywności. Poprzez działania nakierowane na identyfikację problemów ustawodawczych i angażowanie w swoje prace szerokiego grona specjalistów w swoich dziedzinach, Instytut stara się realnie uczestniczyć w dyskusji na temat kształtowania polityk publicznych. Dostrzega potrzebę analizy zarówno trendów globalnych, jak i regionalnych, związanych m.in. z koniecznością rozbudowy kompetencji kraju w dziedzinie ICT.

IK jest organizatorem dwóch prestiżowych konferencji - Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC oraz Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC PL. IK wspiera rodzimą przedsiębiorczość w tym dostrzega potrzeby płynące ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów. Mając to na względzie realizuje szereg inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom sektora, realizowanych we wsparciu krakowskich ośrodków naukowych i firm z dziedziny ICT. Jedną z takich inicjatyw jest projekt „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Strona Instytutu: www.ik.org.pl